วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

การทำอาหารขนม
งานทักษะอาชีพ

                 กศน.ตำบลบุ่งนำ้เต้าจัดและส่งเสริมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาการทำอาหาร - ขนม ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งน้ำเต้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเคลื่อนที่

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่  (กศน.อำเภอหล่มสักเคลื่อนที่)

                วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ณ วัดถำ้สมบัติ  หมู่ที่ ๘  ตำบลบุ่งน้ำเต้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ กศน.อำเภอหล่มสักให้บริการ ห้องสมุดสัญจร  การตัดผมชาย การผัดหมี่ การทำไอศกรีมโบราณ  สาธิตการทำขนมดอกจอก ฯลฯ

งานการศึกษาตามอัธยาศัย


งานการศึกษาตามอัธยาศัย

                กศน.อำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรม เมษารักษ์การอ่าน ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การประกวดโครงงานของนักศึกษา ฯลฯ

งานอาชีพ


งานทักษะอาชีพ

                     กศน.ตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดและส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆที่ประชาชนต้องการอยากเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งน้ำเต้า

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

กศน.บุ่งน้ำเต้า

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
            
           การรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา