วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

การทำอาหารขนม
งานทักษะอาชีพ

                 กศน.ตำบลบุ่งนำ้เต้าจัดและส่งเสริมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาการทำอาหาร - ขนม ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งน้ำเต้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น